Ocena plazmy rekonwalescencjalnej na obecność wirusa Ebola w Gwinei ad 6

Po skorygowaniu o wiek i wartość progową cyklu śmiertelność pozostała niższa w grupie leczącej rekonwalescencję osocza, ale różnica nie była znacząca; skorygowana różnica ryzyka wynosiła -3 punkty procentowe (95% CI, -13 do 8), a skorygowany iloraz szans wynosił 0,88 (95% CI, 0,51 do 1,51), w porównaniu z nieskorygowanym ilorazem szans 0,74 (95% CI 0,45 do 1,22) (tabela 2). Tabela 3. Tabela 3. Wyjściowy wynik, zgodnie z wartością progową dla cyklu i wiekiem. Spośród mierzonych czynników, które nie były zrównoważone w dwóch grupach badawczych, dłuższy czas trwania objawów i trudności w połykaniu wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w grupa kontrolna. Dodatkowe dostosowanie dla tych czynników miało niewielki wpływ na wyniki (skorygowany iloraz szans, 0,90, 95% CI, 0,50 do 1,67). Różnica między grupami ryzyka zgonu była większa wśród młodszych pacjentów niż wśród starszych pacjentów po skorygowaniu o wartość progową cyklu, ale podgrupy były małe, a różnice w zależności od wieku nie były znaczące (tabela 2 i tabela 3).
Spośród 84 pacjentów w grupie leczącej rekonwalescencję, którzy byli włączeni do analizy pierwotnej, wystąpiło duże odchylenie protokołu, w którym pacjent otrzymał mniej niż 90% zalecanej objętości rekonwalescencji osocza, a wystąpiło 14 mniejszych odchyleń obejmujących 11 pacjentów. (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym). Wykluczenie pacjenta z dużym odchyleniem protokołu miało znikomy wpływ na wyniki między grupami. Jeden dzień po transfuzji rekonwalescencji w osoczu mediana wartości progowej cyklu wzrosła o 3,5 cykli (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Działania niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Działania niepożądane u 99 pacjentów przyjmujących rekonwalescencję Osoczowe. Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych u 99 pacjentów, którzy otrzymywali rekonwalescencję w osoczu. U ośmiu pacjentów (8%) wystąpiła niepożądana reakcja podczas lub wkrótce po transfuzji. Reakcje te ustąpiły samoistnie po leczeniu objawów lub zmniejszonej częstości transfuzji (Tabela 4 i Tabela Nie zgłoszono żadnych zdarzeń związanych z transfuzją rekonwalescencji u personelu medycznego.
Dyskusja
Nie zaobserwowaliśmy poważnych działań niepożądanych związanych z transfuzją rekonwalescencji osocza, a procedura była do przyjęcia zarówno dla dawców, jak i pacjentów. W skorygowanej analizie ryzyko zgonu było nieco niższe w grupie leczonej rekonwalescencją niż w grupie kontrolnej, ale różnica nie była znacząca. Wcześniej określona klinicznie różnica (śmiertelność, która była niższa o 20 punktów procentowych w grupie rekonwalescencji niż w grupie kontrolnej) mogła zostać wykluczona (skorygowana różnica ryzyka, -3 punkty procentowe, 95% CI, -13 do 8). Śmiertelność była analizowana do 16 dnia, ponieważ większość pacjentów z EVD albo wyzdrowiała albo zmarła przed tym czasem. Nie mieliśmy 30-dniowej obserwacji u pacjentów kontrolnych, a pacjent w grupie leczonej rekonwalescencją zmarł pomiędzy dniem 16 a dniem 30 po odjęciu jako wolnej od EVD i przeniesiony do innej placówki medycznej w celu leczenia innego stanu .
Poziom przeciwciał neutralizujących EBOV w osoczu dawcy może mieć znaczenie dla skuteczności tej interwencji, jak wykazano w badaniach z udziałem naczelnych innych niż ludzie.13,14 Jednakże nie można było określić poziomu przeciwciał neutralizujących w osoczu dawcy przed transfuzją
[patrz też: ampułki do mezoterapii mikroigłowej, vrsnet, tomasz słodkiewicz ]

Powiązane tematy z artykułem: ampułki do mezoterapii mikroigłowej tomasz słodkiewicz vrsnet