Postęp dylatacji aorty i korzyści z długoterminowej blokady -adrenergicznej w zespole Marfana ad

Spośród osób wykluczonych 12 miało niedomykalność zastawki aortalnej, 5 słabych funkcji lewej komory, 4 skurcze oskrzeli i 3 opóźnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Jedenaście z 23 osób, które odmówiły udziału, zrobiło to, ponieważ mieszkały zbyt daleko od kliniki. Siedemdziesięciu pacjentów wyraziło świadomą zgodę. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą. Po uzyskaniu zgody pacjentowi przydzielono następną dostępną liczbę z listy wyprowadzonej z tabeli liczb losowych na początku badania; pacjent z parzystą liczbą nie otrzymał leczenia (grupa kontrolna), a pacjent z nieparzystą liczbą otrzymał propranolol (grupa terapeutyczna). Żaden pacjent ani badacz nie został zaślepiony stanem pacjenta po przydzieleniu go do grupy badanej. Pacjenci pozostali w badaniu aż do osiągnięcia jednego z następujących punktów końcowych: dobrowolne wycofanie; śmierć; rozwarstwienie aorty; rozwój niedomykalności zastawki aortalnej wykrywalny przez osłuchiwanie; chirurgia sercowo-naczyniowa; zastoinowa niewydolność serca, wskazana przez nowo pojawiającą się duszność, ortopedia, obrzęki obwodowe lub męczliwość związaną z frakcją wyrzutową lewej komory mniejszą niż 40%; lub ciężka reakcja niepożądana na propranolol. Po 1982 r. Niedomykalność zastawki aortalnej została potwierdzona przez badanie echokardiograficzne Dopplera, chociaż dwóch pacjentów zostało już wycofanych z badania, ponieważ osiągnęli ten punkt końcowy. Zgodność, biorąc pod uwagę, że jeden z badaczy przeprowadzał wszystkie badania, zdecydowaliśmy się zachować diagnozę poprzez osłuchiwanie jako kryterium.
Pacjentów oceniano co 6 do 12 miesięcy. Podczas każdej wizyty uzyskano wywiad z przedziałami czasowymi i przeprowadzono badanie fizykalne, elektrokardiografię i echokardiografię. Do 1982 r. Dostępna była tylko echokardiografia w trybie M. Następnie przeprowadzono badania przekrojowe; jednak w interesie zgodności analizowano tylko śledzenie w M-mode korzenia aorty13. Dane echokardiograficzne były interpretowane przez tego samego badacza podczas całego badania, który nie znał tożsamości pacjenta, jego wieku ani grupy badanej. Resztę tętna spoczynkowego mierzono, gdy pacjent stał; następnie pacjent pobiegł w górę i dół 44 kroków tak szybko, jak to możliwe, a tętno zostało zmierzone, jak tylko ćwiczenie zostało zakończone i minutę później. Pacjenci w grupie leczonej byli badani dwie do trzech godzin po zwykłej dawce propranololu; stężenie leku oznaczono we krwi żylnej. Pacjenci ci również przeszli fonokardiografię podczas kolejnych wizyt w celu pomiaru skurczowego odstępu czasu lewej komory (stosunek czasu kropli do czasu wyrzutu lewej komory, mierzonych w sekundach), 27 aż do ustalenia optymalnej dawki propranololu.
Początkowa dawka propranololu wynosiła 10 mg podawana cztery razy dziennie; odpowiedź tętna na wysiłek i skurczową interwał oceniano po dwóch do czterech tygodni. Dawkę zwiększano do momentu, gdy tętno pozostało poniżej 100 uderzeń na minutę podczas wysiłku lub skurczowy odstęp czasu (skorygo- wany na częstość akcji serca) wzrósł o 30%.
Analiza statystyczna
Wszystkie porównania dwóch grup badanych obejmowały wszystkich pacjentów zgodnie z zasadą zamiaru leczenia
[hasła pokrewne: espersen koszalin, prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu, palce cynkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: espersen koszalin palce cynkowe prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu