Randomizowane badanie intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi cd

Badacze SPRINT mogą również przepisać inne leki przeciwnadciśnieniowe (nie dostarczone w badaniu). Protokół zachęcił, ale nie zalecił, stosowanie klas leków z najsilniejszymi dowodami na obniżenie wyników sercowo-naczyniowych, w tym diuretyków typu tiazydowego (zalecane jako lek pierwszego rzutu), diuretyków pętlowych (dla uczestników z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek) i blokery beta-adrenergiczne (dla osób z chorobą niedokrwienną serca) .5,27 Chlortalidon był stymulowany jako główny diuretyk tiazydowy, a amlodypina jako korzystny bloker kanału wapniowego.28,29 Azilsartan i azylsartan w połączeniu z chlortalidonem były podarowane przez Takeda Pharmaceuticals International i Arbor Pharmaceuticals; żadna firma nie miała żadnej innej roli w badaniu. Uczestnicy byli widywani co miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, a następnie co 3 miesiące. Leki dla uczestników grupy intensywnego leczenia były korygowane co miesiąc w celu osiągnięcia skurczowego ciśnienia krwi poniżej 120 mm Hg. Dla uczestników w standardowej grupie leczenia, leki dostosowano w celu osiągnięcia skurczowego ciśnienia krwi od 135 do 139 mm Hg, a dawkę zmniejszono, gdy skurczowe ciśnienie krwi było niższe niż 130 mm Hg podczas jednej wizyty lub mniej niż 135 mm Hg. podczas dwóch kolejnych wizyt. Dostosowanie dawki opierało się na średniej z trzech pomiarów ciśnienia krwi podczas wizyty u lekarza, podczas gdy pacjent siedział i po 5 minutach spokojnego odpoczynku; pomiary wykonano za pomocą automatycznego systemu pomiarowego (Model 907, Omron Healthcare). Modernizacja stylu życia była promowana jako część strategii zarządzania. Retencja w badaniu i przestrzeganie leczenia były monitorowane prospektywnie i rutynowo podczas całego badania
Pomiary w badaniu
Dane demograficzne zebrano w punkcie wyjściowym. Dane kliniczne i laboratoryjne uzyskano w punkcie wyjściowym, a następnie co 3 miesiące. Ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna była stosowana w obu grupach co 3 miesiące w celu uzyskania własnych wyników choroby sercowo-naczyniowej. Chociaż ankieterzy byli świadomi zadań grupy badawczej, używali tego samego formatu do wywiadów w obu grupach, aby zminimalizować stronniczość w stwierdzaniu. Dokumentację medyczną i elektrokardiogram uzyskano w celu udokumentowania zdarzeń. Kiedy personel ośrodka klinicznego dowiedział się o śmierci, zastosowano standardowy protokół w celu uzyskania informacji o zdarzeniu.
Poważne zdarzenia niepożądane zdefiniowano jako zdarzenia śmiertelne lub zagrażające życiu, które skutkowały istotną klinicznie lub uporczywą niepełnosprawnością, wymagającą lub przedłużającą hospitalizację, lub które zostały uznane przez badacza za stanowiące klinicznie znaczące zagrożenie lub szkodę dla uczestnika, który to spowodował. może wymagać interwencji medycznej lub chirurgicznej, aby zapobiec jednemu z pozostałych zdarzeń wymienionych powyżej. 30,31 Krótka lista monitorowanych stanów została zgłoszona jako zdarzenia niepożądane, jeśli zostały ocenione w oddziale ratunkowym: niedociśnienie, omdlenia, urazy szkodliwe, zaburzenia elektrolitowe i bradykardia. Monitorowaliśmy także przypadki ostrego uszkodzenia nerek lub ostrej niewydolności nerek, jeśli zostały one odnotowane przy przyjęciu lub wystąpiły podczas hospitalizacji i zostały zgłoszone w podsumowaniu wypisu ze szpitala jako pierwotna lub wtórna diagnoza
[hasła pokrewne: laparoskopia endometrioza, tomasz słodkiewicz, eskulap żary ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap żary laparoskopia endometrioza tomasz słodkiewicz