Wpływ wariantów 17q21 i ekspozycji na palenie we wczesnej fazie astmy ad 5

Wyniki te pozostały znaczące (P <1 × 10-3 dla czterech najsilniej związanych SNP) po konserwatywnej korekcie z poprawką Bonferroniego dla 108 przeprowadzonych testów (36 SNP testowanych we wczesnej podgrupie, podgrupa o późnym początku, i cała grupa). W przeciwieństwie do tego nie stwierdziliśmy istotnego związku z astmą, gdy wystąpił po 4 roku życia (Tabela 2). Testy na heterogenność związku z astmą pomiędzy dwiema niezależnymi próbkami rodzinnymi (152 rodziny z astmą o wczesnym początku i 175 rodzin z późną postacią astmy) były istotne w 10 z 11 SNP związanych z astmą (Tabela 2). Wczesne narażenie na dym tytoniowy
Tabela 3. Tabela 3. Analiza związku między 11 polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (SNP) na chromosomie 17q21 i astmą o wczesnym początku, zgodnie ze statusem pod kątem narażenia na środowiskowy dym tytoniowy we wczesnym okresie życia. Następnie zbadaliśmy wpływ ekspozycji na środowiskowy dym tytoniowy we wczesnym okresie życia. Początkowo używaliśmy tylko fenotypu i danych dotyczących ekspozycji dla potomstwa. Było 179 rodzin, w których wszystkie potomstwo miało kontakt ze środowiskowym dymem tytoniowym i 130 rodzinami, w których wszystkie potomstwo nie miało takiej ekspozycji. Dowody na związek między astmą o wczesnym początku a wszystkimi SNP, które wcześniej wykazywały związek z chorobą, były bardzo istotne w rodzinach narażonych na dym tytoniowy (Tabela 3). Najsilniejsze asocjacje zaobserwowano w rs8069176 (P = 2,8 × 10-6) i rs2305480 (P = 8,7 × 10-6). Odwrotnie, związki nie były znaczące w rodzinach nieeksponowanych (P.0,02) (Tabela 3). Wzory heterogeniczności asocjacji według statusu ekspozycji były podobne dla wszystkich 11 SNP i były znaczące na podstawie testów permutacji dla 8 SNP (Tabela 3).
Gdy nie uwzględniono ekspozycji na palenie, allele związane ze zwiększonym ryzykiem astmy były identyczne z tymi, które początkowo zgłaszano.6 W najlepiej dopasowanym modelu recesywnym (tabela 3 w dodatkowym dodatku) ogólne ryzyko astmy o wczesnym początku w przypadku nieuwzględnienia ekspozycji na palenie zwiększono o czynnik 1,7 lub więcej w przypadku osób, które były homozygotyczne pod względem alleli związanych z astmą, w porównaniu z osobami z innymi genotypami, podczas gdy ryzyko zwiększono o współczynnik 2,3 lub więcej w przypadku osoby homozygotyczne z wczesnym narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy. Ponadto, w przypadku SNP wykazujących znaczną heterogeniczność (P.0,01) w odniesieniu do ekspozycji na środowiskowy dym tytoniowy we wczesnym okresie życia, stosunek efektu SNP w astmie o wczesnym początku wynosił 1,9 lub więcej u osób z wczesną ekspozycją, w porównaniu z tymi, którzy nie miał takiej ekspozycji (tabela 3).
Szukaliśmy potwierdzenia, że związek pomiędzy wariantami 17q21 a astmą o wczesnym początku był w dużej mierze ograniczony do podmiotów, które były narażone na środowiskowy dym tytoniowy, poprzez zbadanie danych z pokolenia rodzicielskiego (Tabela 4 w Dodatku Dodatkowym). Rodziny EGEA obejmowały 475 rodziców ze znanym stanem astmy, którzy byli narażeni na dym tytoniowy we wczesnym dzieciństwie (24 z astmą o wczesnym początku, 321 bez astmy i 130 z astmą o późnym początku) i 195 rodzicami bez wczesnej ekspozycji (13 z wczesnym wystąpiła astma, 131 bez astmy i 51 z późną postacią astmy)
[patrz też: medicus opole, cannabis nasiona, espersen koszalin ]

Powiązane tematy z artykułem: cannabis nasiona espersen koszalin medicus opole