Randomizowane badanie intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad 8

Te obserwacje i hipotezy muszą być dalej badane w analizach, które zawierają więcej wyników klinicznych i dłuższą obserwację. Wyniki SPRINT znacznie zwiększają dowody korzyści z obniżenia skurczowego ciśnienia krwi, szczególnie u starszych pacjentów z nadciśnieniem. Próby takie, jak nadciśnienie skurczowe w próbie w podeszłym wieku, badanie Systolic Hypertension in Europe, 11 i nadciśnienie w teście bardzo podeszłym 18 pokazały korzyści z obniżenia skurczowego ciśnienia krwi poniżej 150 mm Hg. Jednak próby oceniające skurczowe ciśnienie krwi niższe niż te badane w tych badaniach były albo niedostateczne19-21, albo wykonywane bez określonych skurczowych docelowych wartości ciśnienia krwi.37 Głównym elementem kontrowersji dotyczących wyboru skurczowego celu populacja ta wynika z niewystarczających danych dotyczących ryzyka w porównaniu z korzyściami skurczowego ciśnienia tętniczego krwi poniżej 150 mm Hg. 11, 17-21,37 SPRINT dostarcza obecnie dowodów na korzyści dla jeszcze niższego skurczowego docelowego ciśnienia krwi niż obecnie zalecany w większość pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Porównania pomiędzy SPRINT a ACCORD trial22 są nieuniknione, ponieważ w próbach badano identyczne skurczowe docelowe ciśnienia krwi (<120 mm Hg vs. <140 mm Hg). W przeciwieństwie do wyników badania SPRINT, korzyści sercowo-naczyniowe i śmiertelność obserwowane w badaniu ACCORD nie były statystycznie istotne i miały mniejszą wartość. Należy odnotować kilka ważnych różnic między tymi badaniami. Badanie ACCORD objęło wyłącznie uczestników z cukrzycą wyłącznie, podczas gdy SPRINT wykluczał uczestników z cukrzycą; ponadto rozmiar próby ACCORD był tylko o połowę mniejszy od SPRINT (4733 vs. 9361). SPRINT zapisał starszą kohortę (średni wiek, 68 lat, w porównaniu z 62 rokiem w badaniu ACCORD), z 28% uczestników w wieku 75 lat lub starszych, a także uczestnikami z przewlekłą chorobą nerek. Badanie ACCORD wykazało (nieistotne) o 12% mniejsze ryzyko pierwotnego złożonego wyniku sercowo-naczyniowego, z 95-procentowym przedziałem ufności, które obejmowało możliwość zmniejszenia ryzyka o 27%, co jest zgodne z korzyścią sercowo-naczyniową obserwowaną w SPRINT. W badaniu ACCORD wykorzystano także model czynnikowy, który obejmował porównanie standardowych i intensywnych celów leczenia glikemicznego i lipidowego w tym samym badaniu. Wtórna analiza wyników ACCORD wykazała, że w porównaniu z połączoną standardową glikemią i leczeniem ciśnieniem krwi, samo intensywne leczenie ciśnieniem krwi zmniejszyło poważne wyniki w zakresie układu sercowo-naczyniowego o 26% bez dodatkowej korzyści z połączenia dwóch intensywnych terapii38. Różnica w wynikach między badaniami może wynikać z różnic w projektach badań, interakcjach leczenia lub grze losowej. Nieodłączna różnica w korzyściach sercowo-naczyniowych obniżenia ciśnienia skurczowego między populacją chorych na cukrzycę a populacją bez cukrzycy wydaje się mało prawdopodobna, ale nie można jej wykluczyć.
W badaniu wtórnej prewencji małych uderzeń podkorowych (intensywna skurczowa wartość ciśnienia krwi <130 mm Hg) 23 oraz w badaniu ACCORD (intensywny skurczowy cel ciśnienia krwi <120 mm Hg), niższy docelowy poziom ciśnienia krwi był związany z nieistotna 19% mniejsza częstość występowania udaru mózgu (p = 0,08) i odpowiednio o 41% mniejsza częstość udaru mózgu niż częstość występowania z wyższymi wartościami docelowymi [hasła pokrewne: ultimo niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, tomasz słodkiewicz, hadronsport ]

Powiązane tematy z artykułem: hadronsport tomasz słodkiewicz ultimo niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty