Randomizowane badanie intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad

Ośrodek koordynujący badania służył jako centralne centrum danych i biostatystyki i nadzorował centralne laboratorium, centrum odczytu elektrokardiograficznego, centrum odczytu rezonansu magnetycznego i centrum dystrybucji narkotyków. Uzasadnienie i protokół badania są publicznie dostępne, 25, 26, a protokół jest dostępny pod adresem. SPRINT był sponsorowany przez NHLBI, z cosponsorship przez National Institute of Diabetes i trawienia i chorób nerek, National Institute of Neurological Disorders and Stroke oraz National Institute on Aging. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała niezauważone wyniki prób i zdarzenia bezpieczeństwa. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej lokalizacji badawczej. Komitet sterujący opracował badanie, zebrał dane (we współpracy z badaczami w klinikach i innych jednostkach badawczych), podjął decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji i zapewnia wierność badania protokołowi. Komitet piszący napisał manuskrypt i zapewnia kompletność i dokładność danych i analiz. Centrum koordynacyjne było odpowiedzialne za analizę danych. Naukowcy z National Institutes of Health uczestniczyli w projekcie badania i jako grupa miała jeden głos w komitecie sterującym procesu.
Badana populacja
Uczestnicy musieli spełnić wszystkie następujące kryteria: wiek co najmniej 50 lat, skurczowe ciśnienie krwi od 130 do 180 mm Hg (patrz Dodatek dodatkowy) i zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe zdefiniowano za pomocą jednego lub więcej z następujących: klinicznych lub subklinicznych chorób sercowo-naczyniowych innych niż udar; przewlekła choroba nerek, z wyłączeniem zespołu policystycznych chorób nerek, o szacunkowej wartości filtracji kłębuszkowej (eGFR) od 20 do mniej niż 60 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała, obliczonej przy użyciu czterozmiennej modyfikacji diety w nerkach Równanie choroby; 10-letnie ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej o 15% lub więcej na podstawie oceny ryzyka Framingham; lub w wieku 75 lat lub starszych. Wykluczono pacjentów z cukrzycą lub przed udarem. Szczegółowe kryteria włączenia i wykluczenia są wymienione w Dodatku Uzupełniającym. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Randomizacja i interwencje
Kwalifikujący się uczestnicy zostali przypisani do skurczowego docelowego ciśnienia krwi wynoszącego mniej niż 140 mm Hg (standardowa grupa terapeutyczna) lub mniej niż 120 mm Hg (grupa intensywnego leczenia). Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z miejscem klinicznym. Uczestnicy i personel badawczy byli świadomi zadań grupy badawczej, ale arbitrzy wyników nie byli.
Po przeprowadzeniu randomizacji uczestników, ich wyjściowe schematy leczenia hipotensyjnego skorygowano na podstawie przypisania grupy badawczej. Algorytmy leczenia były podobne do algorytmów stosowanych w badaniu Akcji do kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę (ACCORD) .2 Algorytmy te i nasza formulacja są wymienione na rysunkach S1 i S2 oraz w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Wszystkie główne klasy leków przeciwnadciśnieniowych zostały uwzględnione w formularzu i zostały dostarczone bezpłatnie uczestnikom
[podobne: ultimo niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, vrsnet, tomasz słodkiewicz ]

Powiązane tematy z artykułem: tomasz słodkiewicz ultimo niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty vrsnet