Wielonarodowa próba prasugrela dotycząca zdarzeń związanych z przypadkami Vasko-Celi ad 6

Żadne z wyników analiz podgrup nie było znaczące. HbS.0 oznacza hemoglobinę S.0 hemoglobiny i hemoglobinę HbSS, homozygotyczną S. Wyniki analiz podgrup przedstawiono na rycinie 2. Chociaż wpływ prasugrelu na kryzysy o charakterze okluzyjnym był największy w grupie uczestników w wieku od 12 do 17 lat (p = 0,06) oraz u pacjentów, którzy nie otrzymywali hydroksymocznika (P = 0,06), nie zaobserwowano istotnej interakcji pomiędzy badanymi grupami w odniesieniu do jakiejkolwiek cechy charakterystycznej pacjentów.
Dodatkowe punkty końcowe
Prasugrel nie wywierał znaczącego wpływu na częstość hospitalizacji z powodu kryzysów naczyniowo-okluzyjnych, szybkość transfuzji krwinek czerwonych, częstość występowania bólu, natężenie bólu, szybkość stosowania analgetycznego lub częstość nieobecności w szkole spowodowana sierpem ból związany z komórkami, oceniany przy użyciu dziennych dzienników bólu (tabela 2). Leczenie prasugrelem nie miało znaczącego wpływu na inne drugorzędowe punkty końcowe, w tym na czas hospitalizacji z powodu kryzysów naczyniowo-okluzyjnych, czas od randomizacji do pierwszego lub drugiego kryzysu naczyniowo-okluzyjnego oraz częstość przejściowego napadu niedokrwiennego lub udaru niedokrwiennego. Po dostosowaniu do końcowej dawki podtrzymującej badanego leku lub placebo, reaktywność płytek była mniejsza w grupie prasugrelu niż w grupie placebo (średnia różnica, 72,4 PRU, 95% CI, -83,7 do -611,1, P <0,001).
Bezpieczeństwo i zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane Nie stwierdzono istotnych różnic między badanymi grupami pod względem częstości występowania zdarzeń krwotocznych wymagających interwencji medycznej, w przypadkach wystąpienia działań niepożądanych krwotocznych i niehemiatrycznych, które wystąpiły podczas okresu leczenia (Tabela 3 i Tabela S3 w Dodatku Uzupełniającym) lub w profilu działania ubocznego badanego leku podawanego z lub bez hydroksymocznika (Tabela S4 w Uzupełniającym dodatku). W okresie leczenia wystąpiły trzy zgony, dwie w grupie placebo i jedna w grupie prasugrelu; żaden z badanych nie został uznany przez badacza za powiązany z badanym lekiem lub placebo. W grupie prasugrelu śmierć była spowodowana pękniętym tętniakiem wewnątrzmózgowym i krwotokiem mózgowym.
Dyskusja
W tym trzecim etapie wielonarodowej, kontrolowanej placebo próbie oceniającej skuteczność prasugrelu u dzieci i młodzieży z niedokrwistością sierpowatokomórkową, pierwotny punkt końcowy – szybkość kryzysu okluzyjnego nie różnił się istotnie między grupą prasugrelu i grupą placebo. Ponadto leczenie prasugrelem nie miało istotnego wpływu na żaden z wcześniej określonych wtórnych punktów końcowych. Wyniki te sugerują, że leczenie samym prasugrelem, przy poziomach hamowania płytek krwi uzyskanych w tym badaniu, nie jest skuteczne w znacznym zmniejszeniu częstości ostrych kryzysów naczyniowo-okluzyjnych u dzieci w wieku od 2 do 17 lat z niedokrwistością sierpowatokrwinkową. Ogólny wskaźnik zdarzeń niepożądanych związanych z krwotokiem i niehormonami – w tym zgony, ciężkie zdarzenia niepożądane, działania niepożądane prowadzące do przerwania stosowania badanego leku lub placebo, działania niepożądane, które wystąpiły podczas okresu leczenia, oraz zdarzenia niepożądane, które uznano za prawdopodobnie związane z badany lek lub placebo lub procedura badania – nie różniły się istotnie między badanymi grupami.
Niedokrwistość sierpowata jest heterogenną i złożoną chorobą, w której aktywacja płytek jest tylko jednym z kilku mechanizmów uszkodzenia naczyń krwionośnych, co być może tłumaczy, dlaczego prasugrel był nieskuteczny
[patrz też: badania prenatalne za i przeciw, szczepienie przeciw wściekliźnie cena, laparoskopia endometrioza ]

Powiązane tematy z artykułem: badania prenatalne za i przeciw laparoskopia endometrioza szczepienie przeciw wściekliźnie cena