Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 9

Jednakże nasza analiza wtórna wykazała wyższość zamknięcia, w przeciwieństwie do analizy wtórnej w ZAMKNIĘTE I. Istniały istotne różnice między dwoma badaniami w odniesieniu do projektu badania, populacji objętej badaniem i badanym urządzeniem.16 Okres obserwacji był dłużej w RESPECT niż w ZAMKNIĘCIU I, które miało stały dwuletni okres obserwacji. Ponadto, kryteria rejestracji w RESPECT były bardziej rygorystyczne niż te w ZAMKNIĘCIU I. Pacjenci, którzy mieli jedynie przemijający napad niedokrwienny, nie spełniali kryteriów rejestracji w badaniu RESPECT, a pacjenci z udarem niedokładnym, które były prawdopodobnie spowodowane wewnętrznym mózgowym niedociągnięciem. Choroby narządów były wyłączone z RESPECT. Ponadto, Amplatzer PFO Occluder, w porównaniu z urządzeniem STARFlex stosowanym w CLOSURE I, wiązało się z wyższymi skutecznymi stopniami zamknięcia, bez wywoływania zdarzeń, które mogłyby prowadzić do nawrotowego udaru, takiego jak zakrzepica urządzenia i migotanie przedsionków. The PC Trial, o którym mowa w innym wydaniu tego czasopisma, zbadał to samo urządzenie zamykające, Amplatzer PFO Occluder.17 Zarówno wersja testowa komputera, jak i RESPECT wykazały doskonałe wyniki związane z bezpieczeństwem w odniesieniu do urządzenia i procedury oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Stopień zamknięcia otworu nosowego owalne, ale żadne badania nie wykazały indywidualnie wyższości zamknięcia w stosunku do samej terapii medycznej w kohorcie, która ma być leczona. Połączenie danych RESPECT i PC Trial, w tym łączenie wyników na poziomie pacjenta, jest konieczne, aby zgłosić całość dowodów.
Istnieje kilka ograniczeń tego badania. Po pierwsze, różnica w odsetku osób porzucających leczenie z grupy leczniczej i grupy leczonej, które skutkowały nierównym czasem ekspozycji na ryzyko wznowy, komplikuje interpretację wyników. Utrata niektórych pacjentów z grupy leczenia farmakologicznego mogła być spowodowana dostępnością procedur pozaprofilowych w celu zamknięcia otworu nosowego z użyciem urządzeń zatwierdzonych przez FDA, które nie zostały określone dla tego zastosowania, oraz z powodu spadku motywacji pacjentów. pozostać w długoterminowej obserwacji, gdy jedyną otrzymywaną terapią były leki. Po drugie, uprzedzenia dotyczące wjazdu i zatrzymania mogły zostać wprowadzone przez możliwość traktowania pacjentów z grupy wysokiego ryzyka w sposób preferencyjny poza badaniem.18
Po trzecie, wyniki analizy per-protokół i analiz traktowanych jako takie należy interpretować ostrożnie, ze względu na potencjalne obciążenie wynikające z czynników nierandomicznych, które mogły odpowiadać za nieprzestrzeganie protokołu (rys. S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę wyniki tych analiz, ponieważ niektórzy pacjenci nie otrzymali losowo przydzielonego leczenia.19 Z dziewięciu pierwotnych zdarzeń nawrotowego udaru niedokrwiennego, które wystąpiły w grupie zamknięcia populacji, która miała zamiar leczyć, trzy przypadki wystąpiły u pacjentów, którzy nie mieli urządzenia w miejscu nawrotu udaru W jednym przypadku udar wystąpił po randomizacji, ale przed procedurą zamknięcia; w drugim przypadku udar wystąpił u pacjenta, który zdecydował się nie poddawać zabiegowi; aw trzecim przypadku udar mózgu wystąpił po tym, jak pacjent przeszedł nieoczekiwaną operację pomostowania tętnic wieńcowych, podczas której otwór otworu nosowego został zamknięty za pomocą łatki chirurgicznej, a nie przypisanego urządzenia.
Podsumowując, u pacjentów w wieku od 18 do 60 lat, u których wystąpił kryptogenny udar niedokrwienny, nie było istotnej korzyści z zamknięcia otworu nosowego z patologią wyłącznie w ramach terapii medycznej w analizie zamiaru leczenia. Wyższość zamknięcia przy użyciu Amplatzer PFO Occluder została wykazana w dwóch wcześniej określonych analizach wtórnych, przy niskim ryzyku związanym z tym ryzykiem.
[przypisy: badania prenatalne za i przeciw, hacjenda poznań, espersen koszalin ]

Powiązane tematy z artykułem: badania prenatalne za i przeciw espersen koszalin hacjenda poznań